Sponsringspolicy

Varför sponsrar Hansa Bygg?

Det finns flera svar på den frågan. Det självklara är: För att vi bryr oss.

Hansa Bygg vill vara en viktig aktör i byggandet av ett bättre samhälle. Vi ser sponsring som en viktig del av det åtagandet. Genom att stödja föreningar och verksamheter i projekt som skapar möjligheter till en positiv utveckling betalar vi tillbaka till det samhälle vi verkar i. Vi bidrar till samhällsutvecklingen och till att göra de platser som utgör vår marknad mer attraktiva att bo och verka på.

Vi ser inte sponsring som ett sätt att vinna omedelbar ekonomisk nytta. Däremot ska de sponsoravtal vi ingår bidra till att öka förtroendet för Hansa Bygg – och därmed stärka vårt varumärke. Därför är det otänkbart för oss att sponsra projekt som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar.

Hansa Bygg sponsrar
föreningar, aktiviteter och projekt som:

 • bidrar till att utveckla Kalmar eller andra orter där vi verkar.
 • präglas av värderingar som stämmer överens med Hansa Byggs kärnvärden – respekt, engagemang och framtidstro.
 • bidrar till värden som fysisk hälsa och välbefinnande, gemenskap, ökad livskvalitet och bättre miljö.
 • ökar den interna stoltheten för Hansa Byggs varumärke
 • når ut till, eller gynnar, stora grupper – direkt eller indirekt. Projekt som gynnar barn och ungdomar är särskilt intressanta.

Vi ser sponsring som ett sätt att betala tillbaka. Det är i Kalmar vi har kunnat bygga upp ett framgångsrikt företag, det är här våra anställda lever sina dagliga liv. Därför är det inte mer än rätt att vi använder en liten del av vår vinst till att stötta föreningar och verksamheter som gör vår stad bättre. 

Hansa Bygg sponsrar inte:

 • aktiviteter och projekt som strider mot Hansa Byggs värderingar – till exempel när det gäller människosyn och miljöhänsyn.
 • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • projekt eller aktiviteter som skadar människor och/eller miljö.
 • politiska eller religiösa organisationer.privatpersoner.

Avtal om sponsring

Alla sponsorsåtaganden ska regleras av avtal som upprättas mellan Hansa Bygg och sponsortagaren. Avtalet ska åtminstone omfatta följande punkter:

 • Parternas kontaktuppgifter och organisationsnummer
 • Kontaktpersoner
 • Sponsringens syfte
 • Beskrivning av den sponsrade aktiviteten
 • Parternas åtaganden
 • Avtalets giltighetstid
 • Former för uppföljning och utvärdering
 • Former för uppsägning av avtalet 

Hansa Bygg förbehåller sig rätten att avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller till följd av omständigheter som står i strid mot någon av punkterna i denna policy. Det gäller också om sponsortagaren blir föremål för negativ publicitet.